.. - Ana Sayfa
 

Ana Sayfa
=> İletişim
=> Ziyaretçi defteri
konya
1950 li yıllarda konya
spor
konyanın atletizm tarihi
konya spor
konya spor yönetim
konya spor başkanları
konya spor tarihi
konya basketbol tarihi
konya hastaneleri telefon numaraları
konya gezilecek yerler

CO�RAF� KONUMU
Konya �li Anadolu Yar�madas�' n�n ortas�nda bulunan �� Anadolu B�lgesi' nin g�neyinde �ehrin kendi ad�yla an�lan Konya b�l�m�nde yer almaktad�r. �limiz topraklar�n�n b�y�k bir b�l�m�, �� Anadolu'nun y�ksek d�zl�kleri �zerine rastlar. G�ney ve g�neybat� kesimleri Akdeniz b�lgesine dahildir. Konya, co�rafi olarak 36 41 ve 39 16 kuzey enlemleri ile 31 14 ve 34 26 do�u boylamlar� aras�nda yer al�r. Y�z�l��m� 38257 km2 (g�ller hari�)' dir. Bu alan� ile T�rkiye'nin en b�y�k y�z�l��m�ne sahip olan ilidir. Ortalama y�kseltisi 1016 m dir. �dari y�nden, kuzeyden Ankara, bat�dan Isparta, Afyonkarahisar, Eski�ehir, g�neyden ��el, Karaman, Antalya, do�udan Ni�de, Aksaray illeri ile �evrilidir. Konya ili, do�al a��dan kuzeyinde Haymana platosu, kuzeydo�uda Cihanbeyli Platosu ve Tuz G�l�' ne, bat�s�nda Bey�ehir G�l�' ne ve Ak�ehir G�l�' ne, g�neyinde Sultan Da�lar�'ndan ba�layan Karaman ilinin g�neyine kadar devam eden, Toros yay�n�n i� yama�lar� �n�nde bir fay hatt� boyunca olu�mu� volkanik da�lara, do�usunda ise Obruk platosuna kadar uzan�r. �lin u� noktalar�n� kuzeyinde Kulu' nun K��kler K�y�, bat�s�nda Ak�ehir' in De�irmen K�y�, g�neyinde Ta�kent' in Beyreli K�y�, do�usunda ise Halkap�nar'�n Delimahmutlu K�y� u� noktalar�n� olu�turmaktad�r.

DA�LAR
�lin kuzey k�sm�nda yer alan y�kseltiler genel olarak do�u-bat� do�rultusunda uzan�r. En �nemlisi Bozda�lard�r. Bozda�lar �zerinde yer yer tepeler y�kselir, bu tepelerin en y�kse�i Bozda�lar' �n bat�s�ndaki Karada� Tepe'dir. (1919 m.) Bu tepeler aras�nda da ge�itler yer al�r. Konya'n�n bat�s�nda yer alan s�ra da�lar kuzeyden g�neye do�ru uzan�rlar. En kuzeyinde Sultan Da�lar� (2169), Alada�lar (2339), Loras (2040), E�enler (1951) yer almaktad�r. B�lgenin g�ney k�sm� Toros da�lar�yla s�n�rlanm��t�r. Bu ku�akta ise Geyik (3130), Bolkar da�lar� (3134), Aydos da�lar� (3240) yer almaktad�r. Bu alanda volkanik k�tlelerin ve arazilerin �nemli bir yeri vard�r. Karap�nar ovas�n�n g�neyinde yer alan Karacada� (2025), Konya'n�n g�neybat�s�ndaki Erenler Da�� (2319), bat�s�nda Takkeli Da� (1400) yer almaktad�r. Belirtilen volkanik da�lar�n d���nda Karap�nar yak�nlar�nda k�l konilerin rastlan�r. Bunlar gen� volkanik faaliyetler sonucunda olu�turulmu� k���k konilerden ibarettir. �l s�n�rlar� i�inde yer alan volkanik da�lar �� Anadolu B�lgesinin di�er volkanik da�lar� ile kar��la�t�r�ld���nda y�kselti ve alanlar�n�n daha az oldu�u g�r�l�r. Konya' n�n ormanlar� ve su kaynaklar�n�n b�y�k b�l�m� buradaki y�kseltilerde yer almaktad�r. B�lgenin g�neyindeki kire� ta�lar�ndan olu�mu� y�kseltilerin bulundu�u yerlerde ma�aralar olu�mu�tur. Bunlardan �aml�k ma�aralar ve Seydi�ehir' de bulunan T�naztepe ma�aras�, milli park olmaya namzet ma�aralar�m�z.

PLATOLARI
Y�redeki Obruk ve Cihanbeyli Platolar� ortalama 1000 m. Y�kseltiye sahip geni� d�zl�klerden olu�urlar. Tuz g�l�n�n bat�s�nda Cihanbeyli platosu, g�neyinde ise Obruk platosu yer al�r. Obruk platosu �zerinde kire� ta�� tabakalar� �zerinde geli�mi� karstik �ekillerden olan obruklara rastland���ndan bu isim verilmi�tir. Bunlar�n en b�y��� K�z�ren obru�udur. Konya'n�n kuzeydo�usunda yer alan bu obruk kire� ta�lar�n�n ��z�lmesi ile olu�mu� yakla��k 300 m. �ap�nda 145 m. Derinli�indedir. Obruk i�erisine sular�n dolmas� ile ayn� ismi alan bir de g�l olu�mu�tur. G�l taban�ndan fazla sular� bo�altt���ndan sular� tatl�d�r. Obruk platosu y�renin en �ukur yeri olan Tu G�l� ile Konya ve Ere�li ovalar�n� birbirinden ay�ran bir e�ik g�r�n�m�ndedir. �lin kuzeyini kaplayan Cihanbeyli Platosu genel olarak kire�ta�� tabakalar� ile kapl�d�r. Bu plato akarsular taraf�ndan az par�alanm�� dalgal� bir y�zeye sahiptir. Zengin bozk�rlarla kapl� olan bu platolar, il hayvanc�l��� ve tar�m� a��s�ndan �nemlidir.

OVALAR
�l s�n�rlar� i�erisinde ovalar platolardan sonra en fazla alan� kaplar. Buradaki ovalar, genel olarak buraya yerle�en bir g�l�n ortadan kalkmas� ve g�l taban�nda al�vyonlar�n depolanmas� ile ortaya ��km��t�r. Obruk platosunun kuzeyindeki en �ukur alanda Tuz G�l� yerle�mi�, g�neyde ise Hotam�� batakl��� ile �vriz batakl�klar� burada olu�an eski g�l kal�nt�lar� olarak yer alm��t�r. Konya ve Ere�li ovalar� y�renin en geni� ovalar�d�r. Bu ovalar Konya ve Ere�li aras�nda geni� d�zl�kler �eklinde uzan�rlar. Konya �li bu ovalar�n bat� ucunda kurulmu�tur. Bu dizi i�erisinde, �umra Ovas� ve Karap�nar' �n bulundu�u Karap�nar ovas�nda eski Konya G�l� taban�n�n kum depolar� r�zgar erezyonuna da imkan vermi�tir. Bozda�lar' �n kuzeyinde Alt�nekin, Saray�n� ve Kad�nhan� ovalar� bulunur. Ilg�n (�avu��u) g�l� ve Ak�ehir g�l�n�n yerle�ti�i �anakta bir ��k�nt� hende�idir. Ilg�n ve Ak�ehir ovalar�, bu ��k�nt� hende�i i�erisinde olu�mu� ovalard�r. Bu ovalar d���nda; Bey�ehir ovas�, Seydi�ehir ovas�, Do�anhisar ovas� ile Yukar� Sakarya ovalar�n�n g�ney ucunu olu�turan Yunak ve Akg�l ovalar�d�r.
Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=